Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

       Posłuchaj :


Dane kontaktowe:

Fundacja Radia Niepokalanów
ul. O.M. Kolbego 5
96-515 Teresin
woj. mazowieckie

KRS: 0000332816
NIP: 8371779826
REGON: 141929904

kontakt@fundacjarn.pl

O FUNDACJI 


W październiku 2009 r. rozpoczęła swoją działalność, współpracująca z Radiem Niepokalanów - Fundacja Dobrych Mediów "Przesłanie", która od listopada 2013 r. działa pod nazwą Fundacja Radia Niepokalanów. Celem Fundacji jest m.in. promocja wartości chrześcijańskich w środkach społecznego przekazu oraz inspirowanie działalności, służącej ulepszaniu świata komunikacji społecznej w oparciu o wartości humanistyczne i polską tradycję. 

W swoich działaniach Fundacja kieruje się ukazywaniem i inspirowaniem życia społecznego, kulturalnego i osobistego opartego na wartościach humanistycznych. Fundacja prowadzi działalność na rzecz pożytku publicznego i bez celu osiągnięcia zysku.

 Strefa zadań Fundacji

 


 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • ratownictwa i ochrony ludności;
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Formy realizacji celów Fundacji


 • finansowanie audycji radiowych, realizujących cele Fundacji w sferze pożytku publicznego, zwłaszcza w Radiu Niepokalanów,
 • uczestniczenie w różnego rodzaju imprezach mogących przyczyniać się do upowszechniania i popularyzacji idei, na jakich zostały oparte jej cele, oraz samodzielne organizowanie tego typu imprez,
 • wykorzystywanie środków społecznego przekazu oraz nowych technik porozumiewania się na odległość,
 • organizowanie zbiorek publicznych, mających zapewnić środki na realizację celów Fundacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • współdziałanie i wspomaganie podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji,
 • udział w innych przedsięwzięciach, zgodnych z celami statutowymi Fundacji, w tym współdziałanie z właściwymi organami administracji publicznej,
 • udzielanie pomocy w dziedzinie edukacji medialnej na wszystkich poziomach,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i z zakresu public relations,
 • organizowanie spotkań, sympozjów, wystaw, festiwali, kongresów, konferencji, sesji, seminariów, zlotów, konkursów, kursów, szkoleń, koncertów, projekcji filmowych i imprez o charakterze publicznym,
 • prowadzenie pracy socjalnej, poradnictwa, pomocy rzeczowej, działań z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, edukacji i wychowania, pomocy osobom niepełnosprawnym oraz promocji i ochrony zdrowia,
 • organizowanie wyjazdów o charakterze wypoczynkowym.
Statut Fundacji w pliku do pobrania -Otwórz (PDF)